Regulamin konkursu IT Career


§ 1. Organizator konkursu

1.1.  Organizatorem konkursu jest: Net Portal z siedzibą w Łomży 18-400, przy ulicy Prusa 7/12 (dalej: „Organizator”).

1.2.  Konkurs jest organizowany we współpracy z czołowymi przedsiębiorstwami z branży IT (dalej: ”Pracodawcy”).

 

§ 2. Zasady uczestnictwa w konkursie

2.1.W Konkursie „IT Career udział wezmą studenci i absolwenci wydziałów informatycznych uczelni wyższych w Polsce (dalej: „Konkurs”). Maksymalny wiek uczestnika Konkursu wynosi 27 lat.

2.2. Udział w Konkursie polega na rozwiązywaniu zadań i testów dostępnych na stronie ITCareer.pl.

 

§ 3. Harmonogram Konkursu

22 października 2014 r. – rozpoczęcie Konkursu, otwarcie systemu testowego na stronie ITCareer.pl

7 grudnia 2014 r. – zamknięcie systemu testowego, zakończenie pierwszego etapu konkursu IT Career

9 grudnia 2014 r. – data podania wyników pierwszego etapu konkursu IT Career

10 - 19 grudnia 2014 r. – drugi etap konkursu IT Career – Ścieżka nr 2 

10 grudnia 2014 r. – 31 stycznia 2015 r. – drugi etap konkursu IT Career – Ścieżka nr 1

Grudzień 2014 r. / Styczeń 2015 r. – rozstrzygnięcie konkursu IT Career i przyznanie nagród

 

§ 4. Własność intelektualna

4.1. Przygotowane przez uczestników Konkursu opracowania zadań powinny być oryginalne oraz nie mogą naruszać praw autorskich, praw własności przemysłowej lub naruszać dóbr osobistych osób trzecich.

4.2. Uczestnicy oświadczają, że przejmują na siebie całkowitą odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek roszczeń osób trzecich kierowanych wobec Organizatora, a powstałych w związku z wykorzystaniem treści prac przygotowanych przez uczestnika.

4.3. Z chwilą przekazania Organizatorowi materiałów opracowanych w ramach Konkursu, uczestnik przenosi na Organizatora prawo własności egzemplarzy tych materiałów. Organizator zastrzega sobie prawo do rozpowszechnienia prac konkursowych w środkach masowego przekazu (prasa, Internet, w radio itp.) lub w innych materiałach promocyjnych Konkursu.

 

§ 5. Ochrona danych osobowych

5.1. Poprzez zgłoszenie swojego udziału w Konkursie, uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu jego danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym oraz innych materiałach przekazanych Organizatorowi w związku z Konkursem w zakresie i zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym oraz w celu przeprowadzenia Konkursu.

5.2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym stanowi warunek udziału w Konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników jest Organizator.

5.3. Informacje uzyskane od uczestników Konkursu za pośrednictwem wypełnionego przez nich formularza zgłoszeniowego będą wykorzystane do sporządzenia zbiorczych zestawień statystycznych, a ponadto do stworzenia bazy danych uczestników Konkursu "IT Career" przez Net Portal ("Baza Danych"). Net Portal będzie administratorem Bazy Danych na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

5.4. Dane zawarte w Bazie Danych, takie jak: Imię, nazwisko, Adres e-mail, Nr telefonu, Miejsce zamieszkania, Status akademicki (uczelnia, rok studiów, wydział, kierunek), Preferowane stanowiska pracy, Preferowany rodzaj przedsiębiorstwa – miejsca pracy, Preferowane lokalizacje miejsca pracy (miasta, województwa), Znajomość języków obcych, Opis posiadanych kwalifikacji oraz wyniki testów zostaną udostępnione Pracodawcom do celów rekrutacyjnych z zachowaniem wymogów określonych w ww. ustawie o ochronie danych osobowych.

5.5. Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi upoważnienia do korzystania z utworów (prac pisemnych) stworzonych przez uczestnika w związku z uczestnictwem w Konkursie na następujących polach eksploatacji: publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, publikacja materiałów w Internecie, prawo dokonywania opracowań oraz wprowadzania wszelkiego rodzaju modyfikacji w utworach, a także tłumaczenie ich. 

5.6. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wizerunku zwycięzców Konkursu w środkach masowego przekazu (prasa, Internet, w radio itp.) lub w innych materiałach promocyjnych w celach związanych z promocją Konkursu.

 

§ 6. Przebieg pierwszego etapu Konkursu

6.1 Pierwszy etap Konkursu polega na rozwiązaniu 15-minutowego testu on-line dotyczącego wybranego języka programowania.

6.2. Aby wziąć udział w pierwszym etapie konieczna jest rejestracja na stronie ITCareer.pl oraz wypełnienie CV.

6.3. Uczestnik Konkursu wybiera co najmniej jeden język programowania z którego chce rozwiązać test.

6.4. Uczestnik Konkursu może rozwiązać test z zakresu wybranego języka programowania tylko jeden raz. Przerwanie wypełniania testu, również z przyczyn niezależnych od uczestnika konkursu, oznacza utratę możliwości rozwiązania wybranego testu.

6.5. Uczestnik Konkursu jest zobowiązany do samodzielnego rozwiązania testu.

6.6. W zależności od uzyskanego wyniku punktowego uczestnik Konkursu będzie dopuszczony do udziału w etapie drugim w ścieżce nr 1 i/lub ścieżce nr 2. W przypadku nie uzyskania wymaganej liczby punktów uczestnik Konkursu nie zostanie dopuszczony do udziału w żadnej z tych ścieżek.

 

§ 7. Przebieg drugiego etapu Konkursu – ścieżka nr 1 „Wygraj staż”

7.1. Uczestnicy etapu pierwszego, którzy zdobędą wymaganą ilość punktów będą mogli przystąpić do udziału w drugim etapie konkursu – Ścieżka nr 1 „Wygraj staż”.

7.2. Ścieżka nr 1 polega na rozwiązaniu zadań przygotowanych przez Pracodawców.

7.3. Tematykę zadań, czas na rozwiązanie zadania oraz wymagany próg punktowy umożliwiający udział w Ścieżce nr 1 określa Pracodawca będący autorem konkretnego zadania dodatkowego.

7.4. Pracodawcy zastrzegają sobie prawo nawiązania bezpośredniego kontaktu telefonicznego z uczestnikiem Konkursu w celu potwierdzenia iż zadanie wykonanie przez uczestnika Konkursu zostało przygotowane przez niego samodzielnie.

7.5. Osoby których prace zostaną najwyżej ocenione uzyskają nagrody w formie staży lub propozycji pracy w przedsiębiorstwie Pracodawcy. Szczegółowe ustalenia odnośnie nagród podejmuje Pracodawca będący autorem wybranego zadania.

 

§ 8. Przebieg drugiego etapu Konkursu – ścieżka nr 2 „Wygraj 5.000 zł”

8.1. W drugim etapie konkursu – Ścieżka nr 2 bierze udział 15% osób, które uzyskały najwyższe wyniki w pierwszym etapie konkursu.

8.2. W przypadku gdy większa liczba osób uzyska identyczny wynik punktowy o zakwalifikowaniu do udziału w drugim etapie konkursu – Ścieżce nr 2 decyduje pierwszeństwo w dacie wykonania testu.

8.3. Ścieżka nr 2 drugiego etapu Konkursu polega na rozwiązaniu zadań z wybranej technologii.

8.4. 10 osób, które uzyskają najwyższą ilość punków otrzymają następujące nagrody:

- za 1 miejsce – w wysokości 5 000 zł

- za 2 miejsce – w wysokości 2 000 zł  

- za 3 miejsce – w wysokości 1 000 zł  

- za miejsca 4 – 10 – nagrody rzeczowe.

8.5. Lista zwycięzców Konkursu zostanie ogłoszona drogą elektroniczną do dnia 31 grudnia 2014 r. przez wysłanie informacji do wszystkich uczestników Konkursu oraz będzie umieszczona na stronie internetowej ITCareer.pl.

8.6. Organizator i Pracodawcy zastrzegają sobie prawo nawiązania bezpośredniego kontaktu telefonicznego z uczestnikiem Konkursu w celu potwierdzenia iż zadanie wykonanie przez uczestnika Konkursu zostało przygotowane przez niego samodzielnie.

 

§ 9. Postanowienia końcowe

9.1. Naruszenie niniejszego Regulaminu przez uczestnika Konkursu jest podstawą do wykluczenia tego uczestnika z udziału w Konkursie przez Organizatora.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

9.3. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich treści

na stronie internetowej ITCareer.pl.

9.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania jego treści na stronie internetowej

ITCareer.pl.

 

« Patronaty nad Konkursem IT CareerZasady Konkursu IT Career »

 

Podziel się ze znajomymi tym artykułem - udostępnij na FB lub wyślij e-maila korzystając z poniższych opcji:

 

 
 
© 2011-2018 NetPortal
Opieka techniczna ONISOFT
Cookie Consent